ผู้เขียน หัวข้อ: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทด  (อ่าน 14 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ attorney285

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 7241
    • ดูรายละเอียด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทอง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744713_th_5962001ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน โดย พิชัย นิลทองคำ ขนาด เล็กผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ : 1 พ.ศ. 2560 พฤษภาคมจำนวนหน้า: 776 หน้าขนาด : เล็กรูปแบบ : ปกอ่อน พลาสติก ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน สารบัญ ประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 1 หลักทั่วไปพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ 2535ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อความเบื้องต้นหลักทั่วไปลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคลหมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1 สภาพบุคคลส่วนที่ 2 ความสามารถส่วนที่ 3 ภูมิลำเนาส่วนที่ 4 สาบสูญหมวด 2 นิติบุคคลส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 สมาคมส่วนที่ 3 มูลนิธิลักษณะ 3 ทรัพย์ลักษณะ 4 นิติกรรมหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 แสดงเจตนาหมวด 3 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรมหมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาลักษณะ 5 ระยะเวลาลักษณะ 6 อายุความหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 กำหนดอายุความ บรรพ 2 หนี้ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 1 วัตถุแห่งหนี้หมวด 2 ผลแห่งหนี้ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ส่วนที่ 4 เพิกถอนฉ้อฉลส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วงส่วนที่ 6 บุริมสิทธิ1. บุริมสิทธิสามัญ2. บุริมสิทธิพิเศษ(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ 3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ4. ผลแห่งบุริมสิทธิหมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนหมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้องหมวด5 ความระงับหนี้ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ส่วนที่ 2 ปลดหนี้ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกันลักษณะ 2 สัญญาหมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญาหมวด 2 ผลแห่งสัญญาหมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับหมวด 4 เลิกสัญญา ลักษณะ 3 จัดการนอกสั่งลักษณะ 4 ลาภมิควรได้ลักษณะ 5 ละเมิดหมวด 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดหมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหมวด 3 นิรโทษกรรม บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขายหมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขายส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขายส่วนที่ 1 การส่งมอบส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดหมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อหมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่างส่วนที่ 1 ขายฝากส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบส่วนที่ 3 ขายทอดตลาดลักษณะ 2 แลกเปลี่ยนลักษณะ 3 ให้ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าหมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าหมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่าลักษณะ 5 เช่าซื้อลักษณะ 6 จ้างแรงงานลักษณะ 7 จ้างทำของลักษณะ 8 รับขนหมวด 1 รับขนของหมวด 2 รับขนคนโดยสารลักษณะ 9 ยืมหมวด 1 ยืมใช้คคงรูปหมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลืองลักษณะ 10 ฝากทรัพยื หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 วิธีเฉพาะการฝากเงินหมวด 3 วิธีเแพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรมลักษณะ 11 ค้ำประกันหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกันลักษณะ 12 จำนองหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 สิทธอจำนองเพียงใดหมวด 3 สิทธิและหน้าที่ ของผู้รับจำนองและผู้จำนองหมวด 4 การบังคับจำนองหมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองหมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนองลักษณะ 13 จำนำหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำหมวด 3 การบังคับจำนำหมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำลักษณะ 14 เก็บของในคลังสินค้าหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการหมวด 3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทนหมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกหมวด 5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนหมวด 6 ตัวแทนค้าต่างลักษณะ 16 นายหน้า ลักษณะ 17 ประนีประนอมยอมความลักษณะ 18 การพนันและขันต่อลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัดลักษณะ 20 ประกันภัยหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ประกันวินาศภัยส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วนที่ 2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขนส่วนที่ 3 ประกันภัยค้ำจุนหมวด 3 ประกันชีวิตลักษณะ 21 ตั๋วเงินหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ตั๋วแลกเงินส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงินลส่วนที่ 2 การรับรองส่วนที่ 3 อาวัลส่วนที่ 4 การใช้เงินส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า(1) การรับรองเพื่อแก้หน้า(2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้าส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงินส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับหมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงินหมวด 4 เช็ค หมวด 5 อายุความหมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหายลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัทหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป้นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากันหมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมวด 4 บริษัทจำกัดส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัดส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป2. กรรมการ3. ประชุมใหญ่4. บัญชีงบดุล5. เงินปันผลและเงินสำรอง6. สมุดและบัญชีส่วนที่ 4 การสอบบัญชีส่วนที่ 5 การตรวจส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุนส่วนที่ 7 หุ้นกู้ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัดส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากันส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าวส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้างส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดหมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดหมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้างลักษณะ 23 สมาคม บรรพ 4 ทรัพย์สิน ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์หมวด 1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิื หมวด 2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้ กรรมสิทธิ์หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวมลักษณะ 3 ครอบครองลักษณะ 4 ภาระจำยอมลักษณะ 5 อาศัยลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดินลักษณะ 7 สิทธิเก็บกินลักษณะ 8 ภาระติดพันธ์ในอสังหาริมทรัพย์ บรรพ 5 ครอบครัวลักษณะ 1 การสมรสหมวด 1 การหมั้นหมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรสหมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรสหมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรหมวด 1 บิดามารดาหมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรหมวด 3 ความปกครองหมวด 4 บุตรบุญธรรมลักษณะ 3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู บรรพ 6 มรดกลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกหมวด 2 การเป็นทายาทหมวด 3 การตัดมิให้รับมรดกหมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกหมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปหมวด 2 แบบพินัยกรรมหมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรมหมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรมหมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรมลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดกหมวด 1 ผู้จัดการมรดกหมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดกหมวด 3 การแบ่งมรดกลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับลักษณะ 6 อายุความ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ 2499ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไปลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปหมวด 1 บทนิยามหมวด 2 การใช้กฎหมายอาญาหมวด 3 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ 1 โทษส่วนที่ 2 วิธีการเพื่อความปลอดภัยส่วนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษหมวด 4 ความรับผิดในทางอาญาหมวด 5 ความพยายามกระทำความผิดหมวด 6 ตัวการและผู้สนับสนุนหมวด 7 การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทงหมวด 8 การกระทำความผิดอีกหมวด 9 อายุความลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ ความผิดลหุโทษภาค 2 ความผิดลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรหมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครองหมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานหมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมหมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนาลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเอกสารหมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตราหมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตราแสตมป์และตั๋วหมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารหมวด 4 ความผิเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้าลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายหมวด 1 ความผิดต่อชีวิตหมวด 2 ความผิดต่อร่างกายหมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูกหมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชราลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงหมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพหมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับหมวด 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาทลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกงหมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้หมวด 5 ความผิดฐานยักยอกหมวด 6 ความผิดฐานรับของโจรหมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุกลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพภาค 3 ลหุโทษระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยกรกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯหมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 จำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันฯหมวด 3 แนวปฎิบัติในการมีคำสั่งให้ทำงานฯหมวด 4 แนวปฏิบัติในการสั่งเปลี่ยนสถานที่ฯแบบฟอร์ม คำร้อง บส.1แบบฟอร์ม ประวัติจำเลย (บ.ส.2)  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540ชื่อพระราชบัญญัติวันใช้บังคับบทนิยามข้อตกลงในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมข้อตกลงที่จำกัดสิทธิเสรีภาพสัญญาระหว่างผู้บบริโภคกับผู้ประกอบการสัญญาที่มัดจำข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้าความตกลงที่ต้องห้ามโดยกฎหมายการวินิจฉัยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมข้อสัญญาที่ไม่ทำตามพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่พระราชบัญญัติที่ไม่ใฃ้บังคับความเห็นผู้เชี่ยวชาญค่าป่วยการของผู้เชี่ยวชาญรักษาการตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ.ศ.2544ชื่อพระราชบัญญั้ติวันใช้บังคับบทนิยามรักษาการแทนหมวด 1 บททั่วไปหมวด 2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหมวด 3 สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาหมวด 4 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาหมวด 5 การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาหมวด 6 การยื่นคำขอ การพิจารณาคำขอและการอุธรณ์หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่หมวด 8 บทกำหนดโทษบทเฉพาะกาลรายการท้ายพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744642.744713_th

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

ข่าวด่วน
ข่าวประจำวัน
   ข่าวอิสลาม
ข่าวมุสลิม
  ซื้อขายนาฬิกา
นาฬิกามือสอง
  มอเตอร์ไซค์มือสอง
ซื้อขายมอไซค์